Pomoc

Bezpłatna wersja programu Meblarz 3D pozwala zademonstrować jego możliwości i umożliwia zaprojektowanie kompletnych mebli.
Czas korzystania z darmowej wersji nie jest ograniczony. Oznacza to, że możesz używać darmowej wersji tak długo, jak chcesz i tworzyć w niej dowolne projekty.

Wersja bezpłatna ma następujące ograniczenia:
- brak możliwości drukowania rysunków
- brak możliwości zapisu rysunków. Można je utworzyć wyłącznie dla celów poglądowych.
- liczba elementów eksportowanych do rozkroju ograniczona do 10 sztuk.
- liczba elementów uwzględnianych w raportach ograniczona do 10 sztuk.
Podczas uruchamiania niezarejestrowanego programu na ekranie pojawia się okno "Rejestracja".
Wypełnij pola karty rejestracyjnej i kliknij "Wyślij teraz...". Wymaga to połączenia z Internetem na komputerze, na którym aplikacja jest zainstalowana.
Pola oznaczone „*” są wymagane.
WAŻNE! Dokładnie wypełnij kartę rejestracyjną.
Podaj poprawne dane rejestracyjne firmy. Wprowadzając błędne dane nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako Klienta, aby udzielić wsparcia technicznego..
Jeśli jesteś osobą fizyczną, podaj swoje imię i nazwisko w polu „Firma”.
Po weryfikacji danych otrzymasz numer seryjny i plik do automatycznej rejestracji. Informacje te wysyłamy pocztą elektroniczną.
Zapisz ten e-mail, aby w razie potrzeby ponownie zastosować ten numer seryjny, na przykład po ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Weryfikacja danych i wysyłka numeru seryjnego zazwyczaj trwa 24 godziny (nie dotyczy weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy).

Możliwe powody odmowy rejestracji:
Karta rejestracyjna zawiera nazwę firmy, której nie ma na liście CEIDG.
Karta rejestracyjna zawiera błędny adres e-mail.
Rejestracja programu w Twojej firmie została już zakończona i nie zgłosiłeś wcześniej przyczyny nowej rejestracji.
Nie otrzymaliśmy płatności dla Twojego zamówienia.
Detal
Podstawowa część produktu. Detal ma właściwości: nazwa, długość, szerokość, grubość, materiał, kierunek włókna (tylko dla tekstur z włóknami). "Detal" może mieć dowolny kontur. Materiały Detali są w sekcji Materiały. W programie Meblarz 3D oprócz określenia "Detal" stosuje się oddzielenie pojęcia takie jak „Front” i „Element”, które są również składowymi produktu. Lista "Detali", w przeciwieństwie do innych składowych produktu, jest przekazywana do rozkroju.
Jednostki miary "Detali" są ustawione w „Właściwościach” materiału.

Front
Front to przednia część mebli, zazwyczaj otwierana. Materiały "Frontów" określane są w „Bibliotece”. Jednostki miary "Frontów" są ustawione w „Właściwościach” materiału.

Element
Różne składowe produktu, takie jak uchwyty, podpory, wsporniki, lampy itp. Materiały "Elementów" określane są w sekcji „Tekstury” w „Bibliotece”. Jednostki miary są ustawiane w oknie dialogowym Właściwości.

Produkt
Projekt stworzony ze szczegółów. Złożenie dowolnych części w produkcie jest wykonywane za pomocą polecenia Grupuj.

Materiał
Określa rzeczywisty materiał, z którego wykonane są Detale, Elementy itp. Materiał ma wiele właściwości: nazwę, teksturę, kierunek włókien itp. Edycja listy użytych materiałów i określanie ich właściwości odbywa się w oknie dialogowym Katalogi. W programie Meblarz 3D znajduje się Biblioteka różnych typów materiałów: płyty, blaty, fronty, obrzeża, tekstury itd.

Osie współrzędnych
Scena projektu zawiera osie współrzędnych: oś X (OX) jest czerwona, oś Y (OY) jest zielona, a oś Z (OZ) jest niebieska. Osie są przeznaczone do orientacji przestrzennej sceny i znajdujących się w niej obiektów.

Płaszczyzny
Główne płaszczyzny XOY, XOZ i YOZ są utworzone przez przecięcie głównych osi. Większość operacji na obiektach projektu - ruch, obrót itp. - jest wykonywana w głównych płaszczyznach.

Scena
Obszar roboczy, w którym wykonywany jest projekt. Scena jest ograniczona przez podłogę, sufit i boczne ściany.
Ctrl + O - Otwórz projekt.
Ctrl + S - Zapisz projekt.
Ctrl + P - Drukowanie projektu.
Ctrl + DblClick - Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pustej scenie z wciśniętym Ctrl otwiera właściwości projektu.
Ctrl + F4 - Zamknij projekt.
Alt + F4 - Zamknij program.
---
Ctrl + Z - Cofnij
Ctrl + Y - Zwraca anulowaną akcję.
Ctrl + A - Zaznacz wszystkie obiekty projektu z wyjątkiem elementów architektonicznych (ściany, podłoga, sufit).
Ctrl + Alt + A - Wybierz wszystkie elementy architektoniczne (ściany, podługa, sufit)
Ctrl + X - Wytnij wybrany obiekt do schowka.
Ctrl + C - Skopiuj podświetlony obiekt do schowka.
Ctrl + V - Wklej obiekt ze schowka.
Delete - Usuń wybrany obiekt.
Ctrl + G - Grupuj wybrane obiekty.
Ctrl + U - Rozgrupuj wybrane obiekty.
Spacja - Wyłącza sprawdzanie kolizji obiektów podczas poruszania myszą.
---
F2 - Powiększ widok 2D.
F3 - Pomniejsz widok 2D.
Alt + F2 - Włącz perspektywę.
Alt + F3 - Wyłącz perspektywę.
Shift + F2 - Zwiększa kąt perspektywy (podobnie Shift + rolka myszy).
Shift + F3 - Zmniejsza kąt perspektywy (podobnie Shift + rolka myszy).
Ctrl + L - Szybko dodaj produkt do biblioteki.
---
Ctrl + D - Otwiera okno dialogowe, dla wprowadzania odległości między dwoma podświetlonymi obiektami.
Ctrl + T - Otwiera okno dialogowe, przenoszenia wybranych obiektów (lub ich kopii) na określoną odległość.
---
Alt + Strzałka w lewo - Wyrównuje wybrane obiekty w kierunku ujemnym osi OX (czerwona).
Alt + Strzałka w prawo - Wyrównuje wybrane obiekty w dodatnim kierunku osi OX (czerwona).
Alt + Strzałka w dół - Wyrównuje wybrane obiekty w kierunku ujemnym osi OY (zielona).
Alt + strzałka w górę - Wyrównuje wybrane obiekty w dodatnim kierunku osi OY (zielona).
Alt + PageDown - Wyrównuje wybrane obiekty w kierunku ujemnym osi OZ (niebieska).
Alt + PageUp - Wyrównuje wybrane obiekty w dodatnim kierunku osi OZ (niebieska).
---
Ctrl + Strzałka w lewo - Przesuwa wybrane obiekty w lewo do krawędzi sceny.
Ctrl + strzałka w prawo - Przesuwa wybrane obiekty w prawo do krawędzi sceny.
Ctrl + Strzałki w dół - Przesuwa zaznaczone obiekty na dół do krawędzi sceny.
Ctrl + strzałka w górę - Przesuwa zaznaczone obiekty do góry do krawędzi sceny.
---
Ctrl + Shift + Strzałka w lewo - Rozciąga zaznaczone obiekty w lewo.
Ctrl + Shift + Strzałka w prawo - Rozciąga podświetlone obiekty w prawo.
Ctrl + Shift + Strzałka w dół - Rozciąga podświetlone obiekty w dół.
Ctrl + Shift + strzałka w górę - Rozciąga zaznaczone obiekty do góry.
Ctrl + Shift + Minus - Rozciągnij zaznaczone obiekty w poziomie.
Wskazówka 1
Do szybkiego kopiowania części lub produktów użyj metody „przeciągnij i upuść”. Naciśnij klawisz Ctrl i przesuń obiekt za pomocą myszy. Kopia zostanie wstawiona w miejsce zwolnienia lewego przycisku myszy. W ten sposób obiekty mogą być kopiowane z jednego projektu do innego lub w tym samym projekcie.

Wskazówka 2
Aby kontrolować pozycję kamery, obracaj kółko myszy lub użyj skrótów klawiaturowych Alt + F2 - aby przybliżyć kamerę i Alt + F3 - aby odsunąć kamerę od środka sceny. Podobnie efekt daje ruch myszy z wciśniętym prawym przyciskiem.

Wskazówka 3
Możesz szybko powiększyć widok, pracując w widokach "Plan", "Front", "Z Lewej" lub "Z Prawej", przytrzymując klawisz F2. Podobny efekt daje przewijanie kółka myszy albo ruch myszy z wciśniętym prawym przyciskiem.

Wskazówka 4
Możesz szybko powrócić do poprzedniej skali wyświetlania, naciskając klawisz F3.

Wskazówka 5
Aby edytować właściwości części lub produktu, możesz dwukrotnie kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy. Otworzy się wtedy okno dialogowe Właściwości.

Wskazówka 6
Podczas rysowania części wielokątnej możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wykonać polecenie Zamknij kontur.

Wskazówka 7
Określ nazwę części w produkcie. Dzięki temu szybko znajdziesz ten szczegół w strukturze projektu. Możesz otworzyć okno podglądu struktury projektu za pomocą tego samego polecenia z menu "Projekt".

Wskazówka 8
Aby wybrać część, która nie jest widoczna pod innymi szczegółami, możesz ją kliknąć w oknie struktury projektu.

Wskazówka 9
Aby zaznaczyć jedną część, która znajduje się w produkcie, kliknij na nią z wciśniętym klawiszem Alt.

Wskazówka 10
Aby szybko wymienić materiały i fasady w projekcie, użyj Biblioteki. Na przykład przejdź do karty Materiały w bibliotece, wybierz niezbędny materiał i przeciągnij go z biblioteki na część lub produkt w projekcie.

Wskazówka 11
Aby skierować kamerę na środek dowolnego elementu na scenie, kliknij przycisk Kamera na pasku narzędzi Widok, a następnie wybierz ten element. Aby przywrócić kierunek spojrzenia kamery na środek sceny, można użyć przycisku Skieruj na środek sceny.
Aby wyeksportować pliki rozkroju na maszyny CNC, uruchom projekt - Wyjście VP. W oknie dialogowym Eksportuj menedżerów programów zaznacz pola wyboru dla części, dla których chcesz utworzyć pliki, i kliknij przycisk Eksportuj.
 
Uwaga: ustawienia maszyny CNC należy skonfigurować przed eksportowaniem. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, kliknij przycisk Eksportuj, skonfiguruj ustawienia, a następnie wyeksportuj pliki do urządzenia.

Skonfiguruj ustawienia eksportu dla maszyn CNC
Aby skonfigurować ustawienia eksportu dla maszyn CNC, użyj polecenia Narzędzia - Opcje i w sekcji „Maszyny CNC” wprowadź wymagane wartości.
  Gdzie:
- Format programu sterującego - wybierz postprocesor odpowiadający Twojej maszynie CNC.
- Format nazwy pliku programu sterującego - wprowadź własny format, w którym zostanie utworzona nazwa pliku. Podczas formatowania nazwy pliku użyj następujących zmiennych:
nn - numer części
mm - nazwa części
aa - nazwa przedmiotu, w którym znajduje się przedmiot
tt - grubość części
ss - wymiary części

- Zarządzanie katalogiem - Wybierz folder, w którym chcesz zapisać pliki UP
- Utwórz podkatalog według nazwy projektu - włącz „pole wyboru”, jeśli chcesz utworzyć folder według nazwy projektu podczas eksportowania do katalogu.
- Rozwiń części o większym stosunku bocznym - wybierz współczynnik kształtu, dla którego części powinny być automatycznie rozmieszczone, tak aby długi bok mógł leżeć wzdłuż osi OX na stole maszyny.
W razie potrzeby kliknij przycisk Właściwości, aby dostosować poszczególne parametry urządzenia.
System: Windows XP Sp2 lub nowszy Procesor: Intel Core i3 Pamięć Ram: min 2GB min 3GB wolnej przestrzeni na dysku

Projektowanie szafki

Dokumentacja 2D

Wsparcie techniczne

W razie pytań lub problemów zachęcamy do skorzystania z pomocy naszego działu technicznego.

Zadzwoń:
48 22 846 21 50 wew. 212 lub 215

Napisz:
wsparcie@meblarz3d.eu